Regulamin Aukcji Dzieł Sztuki w Krakowskim Domu Aukcyjnym (obowiązujący do 21.03.2024)

Regulamin Aukcji Dzieł Sztuki w Krakowskim Domu Aukcyjnym

I. Organizator

1. Organizatorem aukcji jest Krakowski Dom Aukcyjny® Ryszard Lachman, z siedzibą w Krakowie przy ul. Starowiślnej 14, NIP 679-269-50-72, REGON 356681330, wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa nr. 6785/2002 - zwany dalej Domem Aukcyjnym

II. Obiekty na aukcji

1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki powierzone do sprzedaży komisowej przez Komitentów lub stanowiące własność Krakowskiego Domu Aukcyjnego.

2. Oferowane obiekty są wolne od roszczeń osób trzecich zgodnie z oświadczeniami ich właścicieli. Opisy nie przedstawiają pełnego stanu zachowania obiektów. Brak pełnych informacji w opisach nie jest tożsamy z tym, że obiekt nie posiada wad i uszkodzeń. Dom Aukcyjny zachęca do bezpośrednich
oględzin obiektów podczas wystawy przedaukcyjnej lub konsultacji stanu zachowania obiektów z konserwatorem dzieł sztuki. Obiekty oferowane na aukcji można obejrzeć podczas wystawy przedaukcyjnej, w katalogu aukcyjnym oraz na stronie internetowej Domu Aukcyjnego

III. Przebieg aukcji

1. Licytacja obiektów jest możliwa w następujący sposób:


- osobiście: Po wypełnieniu formularza rejestracji uczestników (wymagamy dokumentu tożsamości), Klient otrzymuje tabliczkę z numerem, która uprawnia do udziału w licytacji. Po zakończeniu aukcji Klient zwraca tabliczkę aukcyjną i jeżeli dokonał zakupu otrzymuje potwierdzenia zawartych transakcji. Niektóre aukcje mogą odbywać się bez udziału publiczności i bez osobistego udziału licytujących. Licytacja osobista jest możliwa tylko w aukcjach z publicznością.


- telefonicznie, e-mailem oraz przez system zgłoszeń na stronie internetowej Domu Aukcyjnego - zlecenia aukcyjne są przyjmowane/aktualizowane do jednej godziny przed rozpoczęciem aukcji. Nie ponosimy odpowiedzialności za brak możliwości udziału w licytacji w przypadku problemu z uzyskaniem połączenia z Klientem lub innych problemów natury technicznej. Przyjmowanie zleceń odnosi się jedynie co do ceny ’młotkowej’ i nie obejmuje opłaty aukcyjnej oraz dodatkowych opłat. Zlecenia są przyjmowane tylko zgodnie z tabelą postąpień, w przypadku zgłoszenia innej kwoty, zostanie ona obniżona do najbliższej wartości zgodnie z tabelą postąpień. Tylko zlecenia potwierdzone przez Dom Aukcyjny biorą udział w licytacji. Dom Aukcyjny nie gwarantuje, że zlecenie z limitem będzie wygrywającym aukcję w przypadku wylicytowania ceny równej limitowi. W przypadku dwóch lub więcej zgłoszeń z takim samym limitem ceny decyduje kolejność zgłoszenia oferty. Dom Aukcyjny może wymagać przedstawienia wiarygodnych referencji lub innych zabezpieczeń (np. wadium).  Zgłoszenia licytacji telefonicznej przyjmujemy jedynie w przypadku zadeklarowania co najmniej ceny wywoławczej.

- internetowo za pośrednictwem portali artinfo.pl i/lub onebid.pl

2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera. Aukcjoner ma prawo wycofać ofertę, odmówić przyjęcia oferty, wycofać obiekt z licytacji. W przypadku sporu lub wątpliwości odnośnie przebiegu licytacji Aukcjoner ma prawo rozstrzygnąć spór lub powtórzyć licytację obiektu. Licytacja rozpoczyna się od cen wywoławczych znajdujących się w katalogu. W przypadku aukcji z prelicytacją internetową licytacja rozpoczyna się od cen uzyskanych na prelicytacji.

3. Obiekty mogą posiadać cenę rezerwową, poniżej której zawierana transakcja ma charakter warunkowy. O zawarciu transakcji warunkowej informuje Aukcjoner po uderzeniu młotkiem. Transakcja warunkowa zawierana jest na okres 7 dni podczas których właściciel obiektu ma prawo określić chęć zawarcia takiej transakcji. Dom Aukcyjny zastrzega sobie przyjmowanie innych ofert na takie obiekty, dając jednocześnie wygrywającemu licytację prawo pierwokupu w okresie 7 dni od dnia aukcji po cenie rezerwowej powiększonej o opłaty.

4. Obiekty mogą zostać wycofane z aukcji bez podania przyczyny.


5. Postąpienia w aukcji

do 2000 zł - 100 zł
2000-5000 - 200 zł
5000-10000 - 500 zł
10000-50000 - 1000 zł
50000-100000 - 2000 zł
100000-200000 - 5000 zł
powyżej 200000 - 10000 zł

Aukcjoner może zmieniać postąpienia w czasie aukcji, w szczególności stosować ich wielokrotności.

6. Nabywcą obiektu jest osoba oferująca najwyższą cenę. Zakończenie licytacji i wskazanie nabywcy następuje przez uderzenie młotkiem aukcyjnym przez Aukcjonera. Wylicytowana cena jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży zgodnie z art. 702 § 2 Kodeksu Cywilnego.

7. Muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów mają prawo pierwokupu po cenie uzyskanej na aukcji powiększonej o opłatę aukcyjną oraz Droit de suite pod warunkiem zgłoszenia tego faktu natychmiast po zakończeniu licytacji wybranego obiektu.

IV. Odbiór zakupionych na aukcji obiektów.

1. Do wylicytowanej ceny należy doliczyć opłatę organizacyjną w wysokości 20% brutto.

2. Przy zakupie niektórych obiektów (oznaczonych znakiem ⧫) doliczana jest opłata Droit de suite, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - Art. art. 19 - 195. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zmianami). Opłata droit de suite wynosi maksymalnie 5% ceny wylicytowanej

3. Nabywca jest zobowiązany do wykupienia i odebrania wylicytowanych obiektów w terminie 10 dni od zakończenia aukcji. Przekroczenie terminu powoduje naliczenie odsetek ustawowych. W przypadku opóźnienia w zapłacie Dom Aukcyjny może odstąpić od umowy po upływie dodatkowego terminu na zapłatę, nie powoduje to odstąpienia od wymaganych roszczeń.

4. Płatność może nastąpić gotówką i kartą (do kwoty 40000 zł) oraz przelewem. Własność przechodzi na kupującego po dokonaniu pełnej płatności wraz z opłatą organizacyjną oraz ew. droit de suite za wylicytowany obiekt. Do każdego zakupionego obiektu wystawiamy certyfikat Domu Aukcyjnego oraz paragon fiskalny. Na życzenie wystawiamy faktury VAT-marża.

Płatność przelewem bankowym w złotych polskich na rachunek:
Krakowski Dom Aukcyjny - mBank 78 1140 2004 0000 3702 4288 1669,

w tytule przelewu proszę wpisać datę aukcji, nazwisko autora pracy i numer katalogowy obiektu.

5. Wydanie obiektu następuje po okazaniu dokumentu tożsamości i dokonaniu pełnej płatności  (dla przelewów - po zaksięgowaniu na naszym koncie) za obiekt oraz za ew. wcześniej wylicytowane i nierozliczone obiekty. Własność obiektu przechodzi na nabywcę po uregulowaniu pełnej płatności.

6. Odbiór powinien zostać dokonany do 30 dni od licytacji. Po tym terminie Dom Aukcyjny będzie naliczał kwotę 50 zł za każdy dzień przechowywania i nie będzie ponosił odpowiedzialności za ewentualną utratę bądź uszkodzenie obiektu

V. Wywóz za granicę

1. Dla niektórych obiektów może być wymagane pozwolenie na wywóz za granicę - reguluje to ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162 poz. 1568, z późn. zm.) zgodnie z którą wywóz określonych obiektów za granicę kraju wymaga zgody odpowiednich władz, Dotyczy to m.in obrazów starszych niż 50 lat o wartości ponad 40 000 złotych. W przypadku chęci wywiezienia zakupionego obiektu za granicę, na nabywcy ciąży obowiązek uzyskania odpowiednich pozwoleń. Brak możliwości uzyskania pozwolenia na wywóz nie może być przesłanką do odstąpienia od zakupu lub opóźnienia płatności pełnej ceny za zakupiony obiekt.


VI. Reklamacje

1. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową można złożyć w ciągu 6 miesięcy od wydania obiektu. Nie ponosimy odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów oraz wobec osób niebędących bezpośrednimi nabywcami na aukcji a także wobec kupujących nie będącymi konsumentami.


VII. Prawa autorskie

1. Dom Aukcyjny nie przekazuje wraz z obiektem prawa do jego reprodukowania ani też majątkowego prawa autorskiego

VIII. Ochrona danych osobowych

Pełna polityka prywatności znajduje się pod tym linkiem

1. Jeżeli zawarli Państwo umowę cywilnoprawną z Krakowskim Domem Aukcyjnym lub wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych informujemy, że administratorem danych osobowych jest Krakowski Dom Aukcyjny Ryszard Lachman z siedzibą przy ul. Starowiślnej 14 w Krakowie. Podanie danych jest dobrowolne, a podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Mają Państwo prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody lub przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy lub przez okres określony przez
przepisy prawa. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogę się Państwo skontaktować pod adresem daneosobowe (a) krakowskidomaukcyjny (kropka) pl

2. Zgodnie z przepisami prawa - Dom Aukcyjny zobowiązany jest do gromadzenia danych osobowych nabywców m. in. gdy: obiekt będący przedmiotem licytacji podlega pod Księgę Ewidencyjną Zabytków, a także dla transakcji powyżej 15000 Euro.

IX. AML

Realizując postanowienia dyrektywy AML w kwestii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Dom Aukcyjny wobec nabywców obiektów o cenie przekraczającej 10000 euro stosuje środki bezpieczeństwa finansowego poprzez żądanie przedstawienia dodatkowych dokumentów lub oświadczeń niezbędnych do realizacji obowiązków zawartych w dyrektywie AML. Dom Aukcyjny ma prawo odstąpić od umowy w przypadku nieprzekazania ww. informacji lub stwierdzenia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego.

[Regulamin Aukcji Krakowskiego Domu Aukcyjnego obowiązujący do 21.03.2024]

Aktualny Regulamin Aukcji Dzieł Sztuki w Krakowskim Domu Aukcyjnym (obowiązujący od 22.03.2024) dostępny jest [TUTAJ]

x
«
»