Regulamin Aukcji

§ 1. Przedmiot regulacji

Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży dzieł sztuki lub innych przedmiotów kolekcjonerskich na Aukcjach (w tym także zasady przeprowadzania i uczestniczenia w Aukcjach) organizowanych przez Krakowski Dom Aukcyjny® Ryszard Lachman w Krakowie, ul. Starowiślna 14, NIP 679-269-50-72, REGON 356681330.

§ 2. Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o poniższych pojęciach, należy przez nie rozumieć:

 • 1) Aukcja – zorganizowana przez KDA publiczna sprzedaż Obiektu prowadzona w formie Licytacji;
 • 2) Aukcjoner – osoba fizyczna wyznaczona i upoważniona przez KDA do prowadzenia Aukcji;
 • 3) Cena rezerwowa – minimalna kwota (jej wysokość nie podlega ujawnieniu) ustalona przez podmiot zgłaszający Obiekt do sprzedaży w drodze Aukcji, za którą Obiekt może zostać sprzedany, nie obejmuje Opłaty organizacyjnej i Droit de suite (jeśli jest należne);
 • 4) Cena uzyskana – najwyższa Oferta złożona przez Uczestnika na Obiekt w czasie Aukcji, zaakceptowana przez Aukcjonera przez udzielenie Przybicia; nie obejmuje Opłaty organizacyjnej i Droit de suite (jeśli jest należne);
 • 5) Cena wywoławcza – kwota, od której Aukcjoner rozpoczyna licytację Obiektu, obejmuje ustaloną za Obiekt cenę, nie obejmuje Opłaty organizacyjnej i Droit de suite (jeśli jest należne);
 • 6) Cena zakupu- – całkowita kwota, do zapłaty której zobowiązany jest Nabywca z tytułu nabycia Obiektu na Aukcji, obejmująca Cenę uzyskaną oraz Opłatę organizacyjną oraz Droit de suite (jeśli jest należne);
 • 7) Droit de suite – wynagrodzenie przysługujące twórcy i jego spadkobiercom z tytułu dokonywanej zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy Obiektu, wynikające z obowiązujących przepisów prawa (art. 19 – 195 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych), informacja o konieczności uregulowania przez Nabywcę podana jest w Katalogu poprzez oznaczenie symbolem "♦";
 • 8) Estymacja – orientacyjna, szacunkowa wartość Obiektu, podana na podstawie sytuacji rynkowej dla okresu, w którym prowadzona jest Aukcja, nie obejmuje Opłat organizacyjnych lub innych opłat, należności dodatkowych, w tym Droit de suite;
 • 9) Formularz rejestracji – dokument lub formularz elektroniczny przygotowany przez KDA, którego uzupełnienie jest wymagane do dopuszczenia do udziału w Aukcji;
 • 10) Katalog – przygotowana przez KDA informacja o Obiektach sprzedawanych na Aukcjach;
 • 11) KDA - Krakowski Dom Aukcyjny® Ryszard Lachman, w Krakowie, ul. Starowiślna 14, NIP 679-269-50-72, REGON 356681330;
 • 12) Komitent – podmiot zgłaszający Obiekt do sprzedaży w drodze Aukcji;
 • 13) Licytacja – składanie w czasie Aukcji przez jej Uczestników konkurencyjnych Ofert nabycia prezentowanego Obiektu;
 • 14) Limit – maksymalna Oferta na dany Obiekt określona przez Uczestnika w przypadku zlecenia przez Uczestnika licytacji Obiektu, Limit nie obejmuje Opłaty organizacyjnej i Droit de suite (jeśli jest należne);
 • 15) Nabywca – strona Umowy Sprzedaży Obiektu zawartej z KDA - podmiot który zgłosił w trakcie Aukcji najwyższą Ofertę nabycia Obiektu, która została zaakceptowana przez Aukcjonera (Przybicie);
 • 16) Obiekt – dzieło sztuki lub inny przedmiot kolekcjonerski wystawiany na Aukcji;
 • 17) Oferta – złożona przez Uczestnika w trakcie Licytacji wola nabycia Obiektu za określoną kwotę wyrażoną w walucie polskiej, nie obejmuje: Opłaty organizacyjnej i Droit de suite (jeśli jest należne);
 • 18) Opłata organizacyjna - wynagrodzenie KDA, ustalane jako prowizja od Ceny uzyskanej, zawiera podatek od towarów i usług, obowiązek zapłaty Opłaty organizacyjnej obciąża Nabywcę;
 • 19) Postąpienie – minimalna kwota, o którą wzrasta Oferta w toku Licytacji, § 10 ust. 2 Regulaminu określa Postąpienia na Aukcji;
 • 20) Przybicie – zaakceptowanie przez Aukcjonera poprzez uderzenie młotkiem najwyższej Oferty nabycia prezentowanego Obiektu w czasie Aukcji, w wyniku czego dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży (art. 702 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny);
 • 21) Uczestnik – podmiot dopuszczony przez KDA do udziału w Aukcji;
 • 22) Ustawa AML - ustawa z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1124 ze zm.);
 • 23) Wystawa przedaukcyjna – wystawa Obiektów przed Aukcją, bezpłatnie dostępna dla odwiedzających w miejscu wskazanym przez KDA w ogłoszeniu.

§ 3. Obiekt. Katalog.

 1. Obiekty prezentowane przez KDA zostały powierzone do sprzedaży komisowej przez Komitentów (KDA pełni funkcję pośrednika handlowego, działającego we własnym imieniu, pomiędzy Komitentem wystawiającym Obiekt na Aukcję a Nabywcą) lub stanowią własność KDA.
 2. Zgodnie z oświadczeniem właścicieli Obiektów, wystawiane Obiekty stanowią ich własność, wolne są od praw i roszczeń osób trzecich, w tym nie są przedmiotem zastawu lub innych ograniczonych praw rzeczowych, nie są objęte postępowaniami sądowymi, skarbowymi lub egzekucyjnymi oraz wolne są od zajęcia.
 3. KDA może wycofać Obiekt z Aukcji w każdym czasie bez podania przyczyny.
 4. Obiekty są prezentowane w Katalogu oraz na Wystawie przedaukcyjnej. Opisy w Katalogu wykonane są z wymaganą starannością. Dla uzyskania pełnej informacji o stanie Obiektu należy się z nim zapoznać bezpośrednio podczas Wystawy przedaukcyjnej. W celu ustalenia stanu zachowania Obiektu zaleca się także konsultację z konserwatorem dzieł sztuki.
 5. KDA może wprowadzać zmiany, uzupełnienia i poprawki do Katalogu do chwili rozpoczęcia Aukcji.
 6. Katalogi planowanych oraz zakończonych Aukcji dostępne są w wersji elektronicznej pod następującym adresem krakowskidomaukcyjny.pl i dla wybranych Aukcji w formie papierowej w KDA.
 7. W Katalogu dodatkowo zamieszczane są informacje dotyczące:
  • 1) Ceny wywoławczej, Ceny rezerwowej oraz Estymacji – o ile zostały ustalone;
  • 2) obowiązku uiszczenia Droit de suite ("♦").

§ 4. Organizacja Aukcji

 1. KDA publikuje ogłoszenie informujące o planowanych Aukcjach Obiektów na stronie krakowskidomaukcyjny.pl, ze wskazaniem terminu, miejsca oraz z opublikowaniem Katalogu. Do chwili rozpoczęcia Aukcji, KDA uprawnione jest do zmiany ogłoszenia.
 2. Aukcja prowadzona jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem. Ceny oraz Postąpienia podawane są w walucie polskiej. Uczestnikiem Aukcji lub Nabywcą może być wyłącznie podmiot, który zapoznał się z Regulaminem oraz zaakceptował jego postanowienia.

§ 5. Uczestnictwo w Aukcji

 1. Do udziału w Aukcji będą dopuszczone wyłącznie osoby, które wypełniły Formularz rejestracji i podały wymagane w nim dane.
 2. KDA jest uprawniony wystąpić o przedstawienie dokumentów potwierdzających tożsamość oraz prawidłowość danych podanych w Formularzu rejestracji, jeżeli jest to potrzebne dla zapewnienia prawidłowego przebiegu Aukcji lub wykonania obowiązków określonych przepisami prawa, w tym przy wykorzystaniu urządzeń/aplikacji/portali umożliwiających bezpośrednie komunikowanie się na odległość z jednoczesnym przekazaniem obrazu.
 3. KDA może odmówić dopuszczenia do udziału w Aukcji podmiotowi:
  • 1) który dotychczas nie wywiązał się z zobowiązań względem KDA, lub
  • 2) co do którego zachodzą wątpliwości co do tożsamości, lub wątpliwości co do prawdziwości podanych przez niego danych w Formularzu rejestracji;
  • 3) co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
  • 4) który odmówił zaakceptowania Regulaminu;
  • 5) który nie spełnia warunków określonych w Regulaminie;
  • 6) w innych przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 4. KDA może wymagać przedstawienia referencji lub innych zabezpieczeń (w tym wadium) i zastrzega możliwość odmowy dopuszczenia do udziału w Aukcji w przypadku braku ich przedstawienia.
 5. Udział w Aukcji możliwy jest w następujący sposób:
  • 1) fizyczna obecność na Aukcji,
  • 2) licytacja telefoniczna (za pomocą środków bezpośredniego komunikowania się na odległość z przedstawicielem wyznaczonym przez KDA obecnym na Aukcji),
  • 3) licytacja przez KDA w imieniu Uczestnika na podstawie zlecenia od Uczestnika;
  • 4) internetowa, w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem portali wskazanych na stronie krakowskidomaukcyjny.pl.
 6. W wypadkach określonych przepisami prawa lub dla zachowania bezpieczeństwa Uczestników, KDA jest uprawnione do zorganizowania Aukcji bez możliwości fizycznego w niej udziału, co nie pozbawia Aukcji publicznego charakteru.
 7. W wypadkach wskazanych w § 5 ust. 5 pkt 2) i 3) Regulaminu, Uczestnik o dopuszczeniu do udziału w Aukcji informowany jest przed rozpoczęciem Aukcji za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej na wskazany przez Uczestnika adres e-mail – w Aukcji mogą brać udział tylko zainteresowani, którzy zostali poinformowani za pośrednictwem ww. wiadomości elektronicznej o przyjęciu zgłoszenia/zlecenia i dopuszczeniu do udziału w Aukcji.
 8. Po zakończeniu Aukcji, Nabywca otrzymuje potwierdzenie zawartej na Aukcji umowy.
 9. KDA nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia, problemy techniczne dotyczące udziału w Aukcji w sposób wskazany w § 5 ust. 5 pkt 2) do 4) powyżej, w tym brak możliwości udziału w Aukcji spowodowany trudnościami lub awarią po stronie operatora łącza, z którego korzysta Uczestnik, brakiem możliwości połączenia się z Uczestnikiem, trudnościami po stronie Uczestnika lub portalu, z którego Uczestnik korzysta.

§ 6. Fizyczna obecność na Aukcji

 1. Podmiot zainteresowany udziałem w Aukcji powinien zgłosić się z ważnym dokumentem potwierdzającym tożsamość w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o Aukcji przed jej rozpoczęciem, w celu zapoznania się z Regulaminem i jego zaakceptowania, wypełnienia Formularza rejestracji i dopuszczenia przez KDA do udziału w Aukcji.
 2. Uczestnik dopuszczony do udziału w Aukcji otrzymuje indywidualny numer identyfikacyjny wraz z tabliczką opatrzoną tym numerem. Uczestnik posługuje się otrzymaną tabliczką w trakcie Licytacji w celu akceptacji kolejnych Postąpień. Podniesienie tabliczki przez Uczestnika w trakcie Licytacji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika ogłoszonego przez Aukcjonera Postąpienia i złożeniem przez Uczestnika Oferty na kwotę wynikającą z Postąpienia.
 3. Uczestnik zobowiązany jest zwrócić tabliczkę po zakończeniu swojego udziału w Aukcji. Tabliczka stanowi własność KDA.
 4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za skutki posługiwania się wydaną Uczestnikowi tabliczką przez osoby trzecie.

§ 7. Licytacja telefoniczna

 1. Można brać udział w Aukcji za pomocą środków bezpośredniego komunikowania się na odległość – przez telefon.
 2. Dopuszczenie do udziału poprzez Licytację telefoniczną wymaga złożenia zgłoszenia. Zgłoszenie udziału poprzez Licytację telefoniczną wymaga zadeklarowania co najmniej Ceny wywoławczej dla danego Obiektu.
 3. Zgłoszenie można złożyć telefonicznie, e-mailem () lub osobiście w KDA najpóźniej do jednej godziny przed rozpoczęciem Aukcji wraz z wypełnionym Formularzem rejestracji (wypełniony Formularz rejestracji można przesłać na adres e-mail KDA: lub dostarczyć osobiście do KDA). W zgłoszeniu należy wskazać:
  • 1) Aukcję, której zgłoszenie dotyczy,
  • 2) Obiekt lub Obiekty, których zgłoszenie dotyczy, ze wskazaniem tytułu, autora i pozycji w Katalogu,
  • 3) zadeklarować co najmniej Cenę wywoławczą dla Obiektu, objętego zgłoszeniem,
  • 4) numer telefonu, pod którym Uczestnik będzie dostępny bezpośrednio przed rozpoczęciem Aukcji i przez czas jej trwania,
  • 5) adres e-mail, na który ma zostać wysłana informacja o przyjęciu zgłoszenia i dopuszczeniu do udziału w Aukcji.
 4. W celu zapewnienia Uczestnikowi udziału w Aukcji poprzez Licytacje telefoniczną wyznaczony przedstawiciel KDA kontaktuje się z Uczestnikiem przed rozpoczęciem Aukcji poprzez połączenie z podanym numerem telefonu.
 5. Uczestnik, na wypadek problemów związanych z możliwością połączenia przez KDA z wskazanymi przez Uczestnika numerem telefonu, może w zgłoszeniu udziału poprzez Licytacje telefoniczną wskazać Limit dla danego Obiektu. Wówczas, w razie trudności w połączeniu, KDA jest uprawnione do Licytacji w imieniu Uczestnika do Limitu wskazanego przez Uczestnika – wówczas stosuje się § 8 Regulaminu.
 6. Przebieg licytacji telefonicznej może być rejestrowany. Złożenie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na rejestrowanie.

§ 8. Licytacja zlecona

 1. KDA może licytować Obiekt w imieniu Uczestnika, na podstawie złożonego KDA zlecenia licytacji.
 2. Zlecenie licytacji można złożyć telefonicznie, e-mailem () lub osobiście w KDA najpóźniej do jednej godziny przed rozpoczęciem Aukcji wraz z wypełnionym Formularzem rejestracji (wypełniony Formularz rejestracji można przesłać na adres e-mail KDA: lub dostarczyć osobiście do KDA). W zleceniu licytacji należy wskazać:
  • 1) Aukcję, której zgłoszenie dotyczy,
  • 2) Obiekt lub Obiekty, których zgłoszenie dotyczy, ze wskazaniem tytułu, autora i pozycji w Katalogu,
  • 3) Limit, zgodny z tabelą Postąpień (§ 10 ust. 2 Regulaminu), do którego Obiekt ma być licytowany,
  • 4) adres e-mail, na który ma zostać wysłana informacja o przyjęciu zgłoszenia i dopuszczeniu do udziału w Aukcji.
 3. W przypadku wskazania w zleceniu licytacji Limitu w sposób niezgodny z tabelą Postąpień (§ 10 ust. 2 Regulaminu), licytacja w imieniu Uczestnika prowadzona jest do kwoty równej najbliższej wartości zgodnej z tabelą Postąpień poniżej wskazanego w zleceniu licytacji Limitu. 
 4. W przypadku dwóch lub więcej zleceń licytacji z takim samym Limitem, decyduje kolejność złożenia KDA zlecenia licytacji. KDA nie gwarantuje, że zlecenie licytacji będzie zleceniem wygrywającym daną Aukcję w przypadku dwóch lub więcej zleceń z takim samym Limitem.

§ 9. Licytacja internetowa

 1. Można brać udział w Aukcji w czasie rzeczywistym przez internet za pośrednictwem zewnętrznych portali razem z Uczestnikami fizycznie obecnymi na miejscu Aukcji. Udział w Aukcji za pośrednictwem zewnętrznego portalu niesie za sobą takie same skutki prawne jak udział w przypadku fizycznej obecności na Aukcji, określonej w § 5 ust. 4 pkt 1) Regulaminu.
 2. Dopuszczenie do udziału w Aukcji w drodze Licytacji internetowej wymaga zarejestrowania się przez wybrany zewnętrzny portal, zaakceptowania regulaminu wybranego zewnętrznego portalu, zaakceptowania niniejszego Regulaminu oraz wypełnienia Formularza rejestracji udostępnionego przez dany portal.
 3. Uczestnik o dopuszczeniu do udziału w Aukcji w drodze Licytacji internetowej zostanie poinformowany w sposób przewidziany w regulaminie wybranego do udziału w Aukcji zewnętrznego portalu, na zasadach i warunkach przez ten portal określonych.

§ 10. Przebieg Aukcji. Przybicie. Umowa Sprzedaży.

 1. Aukcję prowadzi Aukcjoner, decyduje o kolejności licytowanych Obiektów oraz o kolejnych Postąpieniach, ogłasza zakończenie Aukcji, udziela Przybicia, rozstrzyga spory oraz wskazuje Nabywcę. Aukcjoner ma prawo odmówić przyjęcia Oferty, wycofać Obiekt z Aukcji. W przypadku sporu lub wątpliwości odnośnie przebiegu Licytacji lub Aukcji lub złożonej Oferty, Aukcjoner jest uprawniony do rozstrzygnięcia sporu, w tym poprzez powtórną Licytację Obiektu.
 2. Aukcjoner stosuje następujące Postąpienia:Postąpienia na Aukcjach KDA
 3. Aukcjoner decyduje o wysokości Postąpienia, może je zmieniać w czasie Licytacji, w tym stosując ich wielokrotność.
 4. Licytacja Obiektu zaczyna się od podania Ceny wywoławczej. Uczestnicy mogą składać kolejne Oferty. Oferta jest wiążąca po jej zaakceptowaniu przez Aukcjonera. Oferta złożona w toku Aukcji przestaje wiązać, gdy Aukcjoner przyjmie inną Ofertę.
 5. Zakończenie Aukcji danego Obiektu następuje z chwilą udzielenia Przybicia czyli uderzenia młotkiem przez Aukcjonera w związku z wyborem i zaakceptowaniem przez Aukcjonera najwyższej pod względem kwoty Oferty. Z chwilą udzielenia Przybicia, następuje wyłonienie Nabywcy i zawarcie Umowy Sprzedaży danego Obiektu przez KDA z tym Nabywcą (art. 702 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).
 6. Obiekt z Ceną rezerwową, którego Licytacja zakończyła się wyłonieniem najwyższej Oferty poniżej Ceny rezerwowej, nie zostaje sprzedany. Wówczas Aukcjoner albo ogłasza „PASS” (wówczas nie dochodzi do zawarcia umowy) albo po uderzeniu młotkiem ogłasza o zawarciu umowy warunkowej sprzedaży. Umowa warunkowa sprzedaży zawierana jest na 7 dni podczas których podmiot, który zgłosił Obiekt do sprzedaży (odpowiednio Komitent lub KDA) może potwierdzić zawarcie umowy sprzedaży Obiektu (z chwilą poinformowania Uczestnika umowa sprzedaży Obiektu jest w mocy, wiąże jej strony tj. KDA i Nabywcę i podlega wykonaniu) lub odmówić zawarcia Umowy sprzedaży Obiektu (z chwilą poinformowania Uczestnika umowa warunkowa sprzedaży przestaje wiązać i nie podlega wykonaniu). O decyzji Sprzedającego KDA zawiadamia Uczestnika będącego stroną umowy warunkowej sprzedaży, poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Uczestnika, nie później niż w terminie jednego dnia roboczego.
 7. KDA może utrwalać przebieg Aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i/lub dźwięk.
 8. Do każdego nabytego Obiektu KDA wystawia certyfikat.

§ 11. Płatności

 1. Prawo własności Obiektu przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłaty całej Ceny zakupu, o której mowa w § 2 pkt 6 Regulaminu.
 2. Po zawarciu Umowy Sprzedaży KDA informuje Nabywcę o przypadającej do zapłaty Cenie zakupu (w tym o jej poszczególnych składowych: Cena uzyskana, Opłata organizacyjna, Droit de suite jeśli jest należne).
 3. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty całej Ceny zakupu (w tym jej poszczególnych składowych) w terminie do 10 dni od daty zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku obiektu z Ceną rezerwową, Nabywca zobowiązany jest do zapłaty Ceny zakupu w terminie 10 dni od dnia poinformowania Nabywcy o wyrażeniu przez Sprzedającego zgody na sprzedaż Obiektu za Cenę uzyskaną, niższą od Ceny rezerwowej.
 4. KDA jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).
 5. Płatność w walucie polskiej może nastąpić gotówką lub kartą (do kwoty 40.000,00 zł) w siedzibie KDA oraz przelewem bankowym. W przypadku płatności przelewem bankowym, koszty transferu środków i opłaty bankowe obciążają Nabywcę. W tytule przelewu należy wpisać: datę Aukcji, nazwisko autora pracy i numer Obiektu w Katalogu. Dane do przelewu:
  • mBank Spółka Akcyjna nr rachunku:
  • 78 1140 2004 0000 3702 4288 1669
  • IBAN: PL78 1140 2004 0000 3702 4288 1669
  • BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK
 6. Na wniosek Nabywcy, KDA dopuszcza możliwość realizacji płatności w walucie obcej po wcześniejszym uzgodnieniu z KDA. Płatności walutowe są księgowane i rozliczane w oparciu o kurs kupna stosowany przez bank prowadzący rachunek bankowy KDA (mBank S.A.). Wartość transakcji opłaconej w innej walucie niż waluta polska jest powiększana o opłatę manipulacyjną w wysokości 1%.
 7. Na wniosek Nabywcy oraz w wypadkach prawem określonych KDA wystawia fakturę VAT marża dokumentującą zawarcie Umowy Sprzedaży Obiektu. Prośba o wystawienie faktury VAT marża powinna zostać zgłoszona przez Nabywcę bezpośrednio po zawarciu Umowy Sprzedaży wraz z podaniem przez Nabywcę danych do faktury.

§ 12. Opłata organizacyjna

 1. Opłata organizacyjna stanowi wynagrodzenie KDA z tytułu wykonanych czynności, świadczenia usług związanych z organizacją Aukcji Obiektu oraz doprowadzenia do zawarcia Umowy Sprzedaży tego Obiektu i ustalana jest jako prowizja od Ceny uzyskanej, o której mowa w § 2 pkt 4) Regulaminu.
 2. Opłata organizacyjna wynosi 20% (dwadzieścia procent) Ceny uzyskanej, o której mowa w § 2 pkt 4) Regulaminu, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 3. Obowiązek uiszczenia Opłaty organizacyjnej obciąża Nabywcę.
 4. Opłata organizacyjna jest należna od Nabywcy także w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez KDA w wypadkach wskazanych w § 15 Regulaminu.

§ 13. Droit de suite

W przypadku Obiektów oznaczonych w Katalogu symbolem "♦" Nabywca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia przysługującego twórcy i jego spadkobiercom z tytułu dokonania zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy Obiektu, ustalonego wedle stawek (także ich sum) przewidzianych w art. 19 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 ze zm.), uzależnionych od wysokości Ceny uzyskanej, przy czym stawka ta wynosi 5% dla Ceny uzyskanej w przedziale od 100 euro do 50.000,00 euro i zmienia się dla poszczególnych części tej ceny wykraczających ponad 50.000 euro – łącznie nie więcej jednak niż 12.500,00 euro.

§ 14. Odbiór

 1. Wydanie i odbiór przez Nabywcę Obiektu następuje w siedzibie KDA, ul. Starowiślna 14, Kraków, po zapłacie przez Nabywcę całej Ceny zakupu.
 2. Na życzenie i ryzyko Nabywcy KDA może wysłać Obiekt pod wskazany przez Nabywcę adres, po pokryciu kosztów zapakowania, wysyłki i ubezpieczenia przez Nabywcę. W przypadku wysyłki ryzyko uszkodzenia lub utraty Obiektu przechodzi na Nabywcę z chwilą wydania Obiektu przewoźnikowi.
 3. W przypadku odbioru Obiektu przez podmioty trzecie, odbierający winien wylegitymować się pełnomocnictwem lub stosownym upoważnieniem wystawionym przez Nabywcę. KDA jest uprawnione do skontaktowania się z Nabywcą w celu potwierdzenia udzielenia umocowania podmiotowi trzeciemu do odbioru Obiektu.
 4. KDA uprawnione jest do zweryfikowania tożsamości osoby odbierającej Obiekt na podstawie ważnego dokumentu tożsamości.
 5. Nabywca zobowiązany jest odebrać Obiekt do 30 dni od zawarcia Umowy Sprzedaży. Po tym terminie na Nabywcę przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia nieodebranego Obiektu, a także ciężary związane z takim Obiektem, w tym koszty ubezpieczenia.
 6. W przypadku nieodebrania Obiektu, w terminie określonym w ust. 5 powyżej, Nabywca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz KDA opłaty z tytułu przechowywania i magazynowania Obiektu w wysokości 50,00 zł brutto za dobę.

§ 15. Odpowiedzialność

 1. W przypadku braku zapłaty przez Nabywcę Ceny zakupu, KDA jest uprawnione do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jeżeli pomimo uprzedniego pisemnego wezwania do zapłaty, Nabywca w terminie 7 dni Ceny zakupu w całości nie ureguluje. KDA jest uprawnione do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży do 12 miesięcy od jej zawarcia. Powyższe nie uchybia uprawnieniom do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
 2. KDA uprawnione jest do naliczania odsetek ustawowych z tytułu opóźnienia w płatności.
 3. KDA uprawnione jest do dochodzenia przed właściwym sądem wykonania Umowy Sprzedaży, roszczeń z tytułu niewykonania, nienależytego wykonania Umowy Sprzedaży przez Nabywcę, w tym odszkodowawczych, także w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez KDA.
 4. KDA jest uprawnione do dochodzenia Opłaty organizacyjnej, jako należnego KDA wynagrodzenia za wykonane czynności i usługi (§ 12 Regulaminu) także w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

§ 16. Prawa autorskie

 1. Nabywca wraz z Obiektem nie nabywa praw autorskich do Obiektu.
 2. Treści zawarte w Katalogach, na stronach internetowych KDA, w tym m.in. zdjęcia, biografie artystów, elementy graficzne, układ stron oraz inne elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 2509, z późn. zm.). Powielanie, kopiowanie, wykorzystywanie, przetwarzanie jakąkolwiek techniką, bez uprzedniej zgody KDA jest nieuprawnione i uzasadnia dochodzenie przez KDA roszczeń prawem przewidzianych.

§ 17. Reklamacje

 1. Reklamacje są rozpoznawane zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 2. Zainteresowany jest uprawniony do złożenia reklamacji w następujący sposób:
  • 1) telefonicznie pod numerem telefonu: 12 421 81 90
  • 2) pisemnie na adres Krakowski Dom Aukcyjny, ul. Starowiślna 14, 31-032 Kraków
  • 3) w formie dokumentowej, elektronicznie, na adres
  • 4) w inny sposób przez prawo dopuszczony.
 3. W reklamacji należy wskazać dane kontaktowe (adres korespondencyjny lub adres e-mail) umożliwiające przekazanie przez KDA odpowiedzi na wniesioną reklamację.
 4. KDA udzieli odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni.
 5. W sprawach skomplikowanych, wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających, KDA w terminie określonym w ust. 4 poinformuje o tym fakcie zgłaszającego reklamację ze wskazaniem przewidywanego terminu jej rozpoznania.

§ 18. Dane osobowe

 1. Pełna polityka prywatności dotycząca zasad i warunków przetwarzania danych osobowych przez KDA dostępna jest pod adresem: https://krakowskidomaukcyjny.pl/polityka-prywatnosci
 2. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem ww. polityki prywatności.
 3. KDA obowiązany jest do prowadzenia księgi ewidencyjnej zabytków przyjętych lub oferowanych do zbycia, o wartości przekraczającej 10 000 zł, a także ekspertyz, w szczególności ocen wskazujących czas powstania zabytku i wycen zabytku, przy czym w księdze ewidencji zabytków ujawnia się między innymi określone przepisami prawa dane zbywcy oraz nabywcy zabytku, a także osób pośredniczących w zbyciu i nabyciu zabytku, w tym osób reprezentujących osoby prawne.
 4. KDA informuje o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników i Nabywców na zasadach i warunkach określonych Ustawą AML, w szczególności Nabywców dokonujących transakcji o wartości co najmniej 10.000,00 euro.

§ 19. Ustawa AML

 1. KDA zobowiązany jest:
  • 1) rozpoznawać ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związane ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną oraz oceniać poziom rozpoznanego ryzyka,
  • 2) dokumentować rozpoznane ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związane ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną oraz jego ocenę,
  • 3) stosować środki bezpieczeństwa finansowego określone Ustawą AML w zakresie i z intensywnością uwzględniającą rozpoznane ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związane ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną oraz jego oceną.
 2. W celu przeciwdziałania ryzyku prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, KDA stosuje wobec Nabywców środki bezpieczeństwa finansowego m.in. w sytuacji, w której wartość Obiektu jest równa lub przekracza kwotę 10.000,00 euro. Dla wykonania obowiązków ustawowych, KDA jest uprawnione w szczególności do identyfikacji oraz weryfikacji tożsamości poszczególnych osób, żądania dodatkowych dokumentów lub informacji niezbędnych do wykonania obowiązków wynikających z Ustawy AML, także po zawarciu Umowy Sprzedaży.

§ 20. Postanowienia dodatkowe i końcowe

 1. Muzeum rejestrowanemu, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2022, poz. 385 ze zm.) przysługuje prawo pierwokupu na Aukcji.
 2. Zasady, w tym ograniczenia wywozu Obiektów z Polski, określa ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.). Brak możliwości uzyskania pozwolenia na wywóz nie może być przesłanką do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub opóźnienia płatności Ceny zakupu.
 3. Prawem właściwym dla stosunków pomiędzy KDA, Uczestnikiem lub Nabywcą lub innymi podmiotami w związku z działalnością KDA normowaną Regulaminem, jest prawo polskie. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 4. Sądem powszechnym właściwym dla rozpoznawania spraw wszczynanych przez KDA jest sąd powszechny rzeczowo właściwy dla siedziby KDA (Kraków, ul. Starowiślna 14).
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.03.2024 r. i z tym dniem zastępuje w całości dotychczasowy regulamin. Do Aukcji ogłoszonych przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu, stosuje się postanowienia regulaminu dotychczasowego.
 6. Regulamin może być w każdym czasie zmieniony, o czym umieszcza się informację na stronie internetowej KDA, ze wskazaniem daty od której obowiązuje regulamin w nowym brzmieniu. Regulamin w dotychczasowym brzmieniu stosuje się do Aukcji ogłoszonych przed dniem wejścia w życie regulaminu w nowym brzmieniu.

Regulaminy archiwalne:

x
«
»